ചലിക്കുന്ന ചിത്രവും ജ്വലിക്കുന്ന അഭിരുചിയുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 12 ലക്കം 1 1980 ഫെബ്രുവരി പേജ് 5, ഇസ്‌ലാം, കര്മ്മ1ശാസ്ത്രം, സിനിമ.

Instagram