ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന തിരുമാന്ധാംകുന്ന് ക്ഷേത്രംമലപ്പുറം മുദ്രകള്‍  

Instagram