ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ഓടല്‍ വിദഗ്ദന്‍



നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 10, 1970 ഒക്ടോബര്‍ 20, പേജ് 15 / ഇസ്്‌ലാമിക ചരിത്ര

Instagram