ചന്ദ്രിക,മുസ് ലിംലീഗിന്‍റെ പത്രപ്രവര്‍ത്തന മുഖംമുസ് ലിം സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും ആചാരകലകളും നശിക്കാതെ നിലനിര്‍ത്തിയതില്‍ ചന്ദ്രികയുടെ പങ്ക് അനിഷേധ്യമാണ്.

Instagram