ചന്ദ്രാരോഹണം ഇസ്‌ലാമിക വീക്ഷണത്തില്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 1 ലക്കം 8, 1969 ആഗസ്റ്റ് 20 പേജ് 16. കര്‍മ്മശാസ്ത്രം, ചന്ദ്രാരോഹണം.

Instagram