ഗോവധം മതങ്ങളില്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 11, ലക്കം 4, 1979 മെയ് പേജ് 3, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്, ഗോവധം

Instagram