ഗുരുവും ഗാന്ധിജിയുംഭാഷാപോഷിണി , പുസ്തകം 26, ലക്കം 7 , ഡിസംബര്‍ / അഭിമുഖം / ഗാന്ധിജി / ശ്രീ നാരായണ ഗുരു

Instagram