ഗുരുവിലെക്കുള്ള ദൂരംഭാഷാപോഷിണി , പുസ്തകം 26, ലക്കം 7 , ഡിസംബര്‍ / വ്യക്തി സ്മരണ / ശ്രിനാരായണ ഗുരു

Instagram