ഗവേഷണത്തിന്റെ ഉപാധികള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 13, 1970 ജനുവരി 20, പേജ് 7-9 / മതം, ഇസ്്‌ലാം, കര്മ്മംശാസ്ത്രം, ഗവേഷണം

Instagram