ഗള്‍ഫ് സ്വാധീനം മലബാര്‍ വളരുകയാണോ? -സംസ്മൃതിമലബാറും ഗല്‍ഫും

Instagram