ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് ചില മാസങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന സ്വഭാവങ്ങളും രോഗങ്ങളുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം ഒന്ന്, ലക്കം 7, 1969 ജൂലായ് 20, പേജ് 22. വൈദ്യം, പ്രസവം.

Instagram