ഗര്ഭി,ണികള്‍ വര്ജ്ജിൈക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 7, 1970 ജൂലൈ 20, പേജ് 24 / വൈദ്യം

Instagram