ഗര്ഭം, അലസുന്നതിന് ചികിത്സകള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 6, 1970 ജൂണ്‍ 20, പേജ് 26 / വൈദ്യം, പ്രസവം, ഗര്ഭംക

Instagram