ഗര്ഭംച അലസുന്നതിന് ചികിത്സനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 5, 1970 മെയ് 20, പേജ് 26 / വൈദ്യം, ഗര്ഭംന

Instagram