ഗന്ധര്‍വ്വമഴചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-15, നവംബര്‍ 22-28 കവിത

Instagram