ഖുല്അ്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 18 ലക്കം 12 1987 ജനുവരി പേജ് 9, കര്മ്മരശാസ്ത്രം, വിവാഹം, കുടുംബം

Instagram