ഖുല്അ്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 19, ലക്കം 3 1987 ഏപ്രില്‍ പേജ് 7, കര്മ്മ്ശാസ്ത്രം, ഖുല്അ്

Instagram