ഖുര്‍ആന്‍ മനുഷ്യവചനമോതൂലിക- 2005 ജൂലൈ, പുസതകം 4 ലക്കം 12, ഖുര്‍ആന്‍

Instagram