ഖുര്‍ആന്‍ ബൈബിളിന്റെ പകര്‍പ്പോതൂലിക- 2006 ജനുവരി പുസ്തകം 5 ലക്കം 5, ഖുര്‍ആന്‍, ബൈബിള്‍

Instagram