ഖുര്‍ആന്‍ അവതരിച്ച സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലംചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-13, ഒക്‌ടോബര്‍ 8-14 ലേഖനം

Instagram