ഖുര്ആ്ന്‍ എന്ത് എന്തിന് ?നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 9, 1969 സെപ്തംബര്‍ 20, പേജ് 22, ഖുര്ആ്ന്‍, പഠനം.

Instagram