ഖുര്ആിന്‍ ഗ്രഹിക്കല്‍ ഗവേഷണത്തിന്നനിവാര്യംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 3, 1970 മാര്ച്ച് 20, പേജ് 7 / ഇസ്്‌ലാം, കര്മ്മാശാസ്ത്രം, ഗവേഷണം

Instagram