ഖുര്‍ആന്‍ മനുഷ്യകൃതിയോ?കണ്ണൂര്‍ജില്ലാ മുസ്ലിം എജുക്കേഷനല്‍ അസോസിയേഷന്‍ സോവനീര്‍ 1966 ദൈവക‍തി  

Instagram