ഖുര്ആകന്‍ പരിഭാഷക്കാരന്റെ കബളിപ്പിക്കല്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 9 1980 ഒക്ടോബര്‍ പേജ് 16, ഇസ്‌ലാം, ഖുര്ആ2ന്‍ പരിഭാഷ

Instagram