ഖാസിമാരുടെ തീരുമാനം ഹദീസിന് വിരുദ്ധമോനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 9 1980 ഒക്ടോബര്‍ പേജ് 9, കര്മ്മാശാസ്ത്രം, മാസപ്പിറവി

Instagram