ഖസ്‌റിന്റെ നിബന്ധനകള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 5, 1975 മെയ് 20, പേജ് 7, കര്മ്മ5ശാസ്ത്രം, നിസ്‌കാരം, ഖസ്‌റ്.

Instagram