ഖത്തറിലെ സിനിമ ബാലാരിഷ്ടതകള്‍ക്കിടയിലും പ്രയത്നത്തിന്റെ പുതുവഴികളില്‍മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ വാര്‍ഷികപിപതിപ്പ് 2015 / പഠനം , ,സിനിമ

Instagram