ക്രൂശ്‌സംഭവത്തെപ്പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് കൂടിനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 11 1980 ഡിസംബര്‍ പേജ് 3, ക്രിസ്ത്യന്‍ മതം, ക്രിസ്തുമതം, യേശു, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram