ക്രൂരതയുടെ രാഷ്ട്രീയംതൂലിക, 2006 ഡിസംബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 5, അമേരിക്കന്‍ ക്രൂരത

Instagram