കോഴിക്കോട്ടെ രണ്ട് പ്രമുഖ മുസ്ലിം വിദ്യാലയങ്ങള്‍; ഹിമായത്തുല്‍ ഇസ്ലാം സ്‌കൂള്‍കോഴിക്കോട്, മുസ്ലിം, വിദ്യാലയം, ഹിമായത്തുല്‍ ഇസ്ലാം സ്‌കൂള്‍,കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് മുസ്ലിം ലീഗ് സോവനീര്‍ ഫിബ്രവരി 14,15

Instagram