കോണ്ഗ്രളസും സോഷ്യലിസവുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 3, 1970 മാര്ച്ച് 20, പേജ് 24 / രാഷ്ട്രീയം, ഇന്ത്യ, കോണ്ഗ്രസസ്, സോഷ്യലിസം

Instagram