കോട്ടുമല അന്തരിച്ചുനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21 ലക്കം 7 1987 ആഗസ്റ്റ്, പേജ് 8, ചരമക്കുറിപ്പ്, കോട്ടുമല അബൂബക്കര്‍ മുസ്‌ലിയാര്‍

Instagram