കൊളപ്പുറം തീരുമാനത്തിന്റെ ഔചിത്യംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം – പുസ്തകം 6 ലക്കം 5 – 1974 മെയ് 20 – പേജ് 3. നൂരിഷാ ത്വരീഖത്ത്, സംസ്ഥാന ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമാ, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്.

Instagram