കൊരമ്പയില്‍ മാന്യതയുടെ രാഷ്ട്രീയംതൂലിക- 2004 ജൂണ്‍, പുസ്തകം 3 ലക്കം 11, കൊരമ്പയില്‍ അഹമ്മദ് ഹാജി

Instagram