കേരള സംസ്ഥാന സുന്നീ യുവജന ഫെഡറേഷന്‍ മഹത് ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 15 ലക്കം 3, 1983 ഏപ്രില്‍, പേജ് 17

Instagram