കേരള സംസ്ഥാന സുന്നി യുവജന ഫെഡറേഷന്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 7, 1977 ജൂലൈ, പ്രസ്ഥാനം, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്.

Instagram