കേരള സംസ്ഥാന ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമ വടകര താലൂക്ക് കണ്വെന്ഷ ന്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 7, 1977 ജൂലൈ, പേജ് 15, വാര്ത്ത്, പ്രസ്ഥാനം.

Instagram