കേരളാസ്റ്റേറ്റ് മുസ് ലിംലീഗ് അതിന്‍റെ രാഷ് ട്രീയചരിത്രത്തതിലൂടെഐക്യമുന്നണിയും 1960-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ലീഗ് സഖ്യം വിടുന്നു കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് പുതിയ മന്ത്രിസഭ

Instagram