കേരളത്തിന്നാവശ്യം പ്രതിവിപ്ലവത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോതൂലിക, 2006 നവംമ്പര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 4, സിവിക് ചന്ദ്രന്‍, അഭിമുഖം

Instagram