കേരളം ഹര്‍ത്താലുകളുടെ രംഗഭൂമിതൂലിക, 2006 ഡിസംബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 5, ഹര്‍ത്താല്‍ കേരളത്തില്‍

Instagram