കേരളം എന്ന് പറയുന്പോള്‍ കോവളമെന്ന് തിരിച്ച് പറയുന്നവള്‍ക്ക്
Instagram