കെ. എ – നുസ്‌റത്തിന് മംഗളംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 13, 1970 ജനുവരി 20, പേജ് 23 / കവിത, ഇസ്്‌ലാം, പരിഷ്‌കാരം

Instagram