കെട്ട് പറയല്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 15 ലക്കം 3, 1983 ഏപ്രില്‍, പേജ് 8, കര്മ്മശാസ്ത്രം, വിവാഹം

Instagram