കൃതഘ്‌നതയുടെ ഫലംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 11, 1970 നവംബര്‍ 20, പേജ് 9 / ഇസ്്‌ലാമിക ചരിത്രം

Instagram