കൂറ്റ്‌സെക്ക് നോബേല്‍ പ്രൈസ്ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-9, ഒക്‌ടോബര്‍ 11-17 ലേഖനം സാഹിത്യം

Instagram