കാഴ്ച ശരിയാക്കുമ്പോള്‍തൂലിക- 2006 മെയ് പുസ്തകം 5 ലക്കം 10, കവിത

Instagram