കാലുമാറിയ ശൈത്വാന്‍ ഖാനും ഇളിഭ്യരായ മാര്‍ക്സിസ്റ്റുകാരുംമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 24 ഏപ്രില്‍ 15 /ലേഖനം / മാര്‍കിസ്സറ്റ

Instagram