കാലവര്ഷം, വൈകിയോ എങ്കില്‍…..നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 15 ലക്കം 7 1983 ഓഗസ്റ്റ്, പേജ് 18, ഇസ്‌ലാമിക ചിന്ത, പ്രകൃതി

Instagram