കാത്തിരിപ്പ്തൂലിക- 2004 മെയ്, പുസ്തകം 3 ലക്കം 10, കഥ

Instagram