കാണ്മാനില്ലതൂലിക- 2004 ഡിസംബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 5, കവിത

Instagram